បោះពុម្ពផ្សាយៈ   2017-10-30 15:10:12  មើល   795

សំណើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថសម័យ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលសុខភាព ឱសថបូរាណ ប្រតិករ ឧបករណ៍បរិក្ខាពេទ្យ គ្រឿងសំអាង និងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬ..........

សំណើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថសម័យ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលសុខភាព ឱសថបូរាណ ប្រតិករ ឧបករណ៍បរិក្ខាពេទ្យ គ្រឿងសំអាង និងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬ.......... ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....


ព័ត៌មាននិងសកម្មភាព
ការចុះបញ្ជីកា ឬបន្តសុពលភាពវ៉ាក់សាំងត្រូវ...

ការចុះបញ្ជីកា ឬបន្តសុពលភាពវ៉ាក់សាំងត្រូវមានការវាយតម្លៃគុណភាពជាមុនដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ។ ព័ត៌មានលំអិតសូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម

2017-10-25 14:57:34
មើល 534


ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក...

ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន ។សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

2017-09-29 09:18:05
មើល 610


ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក...

ការកែសម្រួលប្រការមួយចំនួនរបស់បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផតល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តន៍ល្អក្នុងភោជនីយ៍ដ្ឋាន ។សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

2017-09-24 15:39:29
មើល 629


ការបណ្តុះបណ្តាល


ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៍ល្អក្នុងឱសថស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ២២ និង ទី ២៣​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ការបោះពុម្ព


នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម-ក្រសួងសុខាភិបាល និង គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សវិស័យសុខាភិបាល បានចងក្រងកម្រងច្បាប់វិស័យសុខាភិបាល ភាគ១ លើកទី១ នៅខែ

សមាជិកថ្មី

01590
ប៉ែន សុមុនិនាថ
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01589
ម៉ី ស្រីសំបូរ
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01588
លឹម សក្ក័ដា
ឯកជន
privacy...
privacy...01587
ហាក់ យេកលីន
Medical rep
privacy...
privacy...01586
ឆៃលីម ផល
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01585
ស្រីអូន យឹម
ឯកជន
privacy...
privacy...01584
សាំង សម្ផស្ស
មន្ទីរពិសោធន៏នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវ
privacy...
privacy...01583
អ៊ុច យក់តារារស្មី
ធ្វើការឯកជន
privacy...
privacy...01582
បូរ៉ាមី ឆែម
គ្រប់គ្រងឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01581
តិក សេងសុមនា
បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយឱសថ
privacy...
privacy...