សេចក្តីជូនដំណឹង


បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-01-28 00:41:45
មើល 933

ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបមក វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការី និងអាជីរករលក់ឱសថទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យពង្រឹងការលក់ឱសថផ្សះ....។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

File To Download

ពង្រឹងការលក់ឱសថផ្សះ