ពង្រឹងការបច្ចេកទេសការផលិតឱសថ និងឧបករបរិក្ខារពេទ្យ...

ពង្រឹងការបច្ចេកទេសការផលិតឱសថ និងឧបករបរិក្ខារពេទ្យ..... ។សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-09-14 16:48:39
មើល 1077

សំណើសុំបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៤៤អយក.សដណ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ...

សំណើសុំបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៤៤អយក.សដណ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអប់រំ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-15 10:33:30
មើល 757

សំណើមានវិធានការចំពោះអគ្គនាយកទូរទស្សន៍័ និងវិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនិឹងវិស...

សំណើមានវិធានការចំពោះអគ្គនាយកទូរទស្សន៍័ និងវិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនិឹងវិស័យសុខាភិបាល ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-14 10:53:41
មើល 539

សំណើមានវិធានការចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្មបំភ្លើសនូវផលិតផលគ្រឿងសំអាង និងចំណីអាហារ ...

សំណើមានវិធានការចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្មបំភ្លើសនូវផលិតផលគ្រឿងសំអាង និងចំណីអាហារ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-09 10:51:55
មើល 676

សំណើសុំជួយមានវិធានការទប់ស្កាត់ការបកស្រាយបំផ្លើសពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិត...

សំណើសុំជួយមានវិធានការទប់ស្កាត់ការបកស្រាយបំផ្លើសពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសំអាង ។  សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-09 08:35:51
មើល 520

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងក...

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់បនបត្របញ្ជាក់អនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-08-04 09:32:36
មើល 687

ប្រកាស...

សំណើមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបំប៉នសុខភាព Mag cal របស់ក្រុមហ៊ុន Quality living shopping​​ ។  សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-05-17 15:46:43
មើល 846

សេចក្តីជូនដំណឹង...

ឱសថ Aleve 220mg ជាប្រភេទកំប៉ុង មិនមែនជាឱសថAleve 220mg ជាប្រភេទបន្ទះ ដែលបានចុះបញ្ជីកាត្រឹមត្រូវ របស់ក្រុមហ៊ុន Bayer ទេ ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2017-05-17 14:43:11
មើល 640