ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វើជំរឿន ២០១៩...

ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វើជំរឿន ២០១៩

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2019-01-03 11:18:24
មើល 2565

ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា...

ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2019-01-03 11:06:58
មើល 228

លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា...

លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2018-12-20 23:23:54
មើល 224

លិខិតគាំទ្រលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះផ្សាយថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦...

គណៈឱសថការីកម្ពុជាសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង នឹងទទួលស្គាល់ នូវសមិទ្ធិផលនានានៃវិស័យសុខាភិបាលដែលបានចុះផ្សាយក្នុងលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ។

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-08-12 11:31:26
មើល 1039

ប្រកាសស្តីពីនិស្សិតឱសថការីមធ្យមIU ចូលរៀនឆ្នាំទី២ បរិញ្ញាបត្រឱសថសាស្រ្ត...

ប្រកាសស្តីពីនិស្សិតឱសថការីមធ្យមIU ចូលរៀនឆ្នាំទី២ បរិញ្ញាបត្រឱសថសាស្រ្ត.....។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-07-25 10:16:00
មើល 658

បញ្ជីឈ្មោះប្រធាន បុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការី និងការិយាល័យឱសថរាជធានី/ ខេត្ត...

បើលោក លោកស្រី កញ្ញាឱសថការីទាំងអស់មានបំណងចង់ទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេស (ឈរឈ្មោះ) នៅតាមបណ្តាលខេត្តនានា សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម ។ សូមអរគុណ...

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-06-08 11:24:07
មើល 563

How to transform membership in Pharmacy Council of Cambodia ...

Transformer letter 's Pharmacy Council of Cambodia. For more information please check document below....

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-05-12 02:28:32
មើល 1229

សេចក្តីជូនដំណឹង...

បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌស្តីពីការផ្ទេរសមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តចូលរាជធានីភ្នំពេញ ឬពីសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តទៅសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តផ្សេងទៀត ។ សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម...

បោះពុម្ពផ្សាយៈ2016-03-17 07:10:36
មើល 474